İş Güvenliği

İş Güvenliği

Sendikanın Alması Gereken Önlemler

Sendikanın Alması Gereken Önlemler Sendikalar Yasası’nın ilk maddesi, sendikaların kuruluş amacını “Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanım doğrultusunda, sendikaların işçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle uğraşmasının da, bu örgütlerin varoluş nedenleriyle uyumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Sendikalar Yasası’nda olduğu gibi, uluslararası insan hakları belgeleri (sözgelimi Birleşmiş Milletler Ekonomik,Sosyal […]

Genel, İş Güvenliği

Asbest Nerelerde Kullanılır

Asbest Nelerde Kullanılır  Amyant ya da Asbest, doğal olarak bulunan lifli yapılı bazı silikatlara verilen isimdir. Bir magnezyum asbest silikat olan serpantin [Mg3[(Si2O5)OOH)4] mineralinin bir türü olan krizotil ya da kalsiyum magnezyum silikat olan amfibol [MG3(SiO4)3] mineralinin bir türü olan aktinolitin, ince lifler biçiminde ipliksi yapıda olanlarına asbest ya da amyant adı verilir.Amyant beyaz, grimsi ya da yeşilimsi renkli […]

Genel, İş Güvenliği

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırmaçalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin […]

Genel, İş Güvenliği

Asbest Minareli Çeşitleri

Asbest Minareli Çeşitleri Beyaz asbest Beyaz asbest olarak bilinen krisotil, yılantaşından elde edilir. Birçok ülkede kullanımı tamamen yasaklanmıştır. ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde çok kısıtlı kullanımına izin verilir. Oldukça esnek olduğu için kumaş yapımında da kullanılabilir. CAS no‘su 12001-29-5’tir evlerin çatılarında ve oluklu çimentolu cati malzemelerinde kullanılmaktadır. Kahverengi asbest Kahverengi asbest olarak bilinen amosit daha çok Afrika‘da çıkarılır. Kimyasal formülü Fe7Si8O22(OH)2 olan amosit de […]

Genel, İş Güvenliği

Asbest yasağı

Asbest yasağı Asbest, doğal olarak ortaya çıkan çeşitli lifli silikatlara verilen addır. Asbest doğada farklı biçimlerde bulunmakla birlikte en yaygın olanları ve yasal düzenlemelere konu edilenleri altı çeşittir. Bunlar yapılarına göre serpantin ve amfibol olmak üzere iki grupta toplanırlar. Amfibol grubunda krosidolit, (mavi), amosit (kahverengi), aktinolit, antofilit ve tremolit asbest türleri yer alır. Serpantin grubunda […]

Genel, İş Güvenliği

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi iş kazasını aşağıdaki gibi tanımlıyor: a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında c) Bir işverene bağlı olarak çalışan […]

Genel, İş Güvenliği

İş Güvenliğinin Amacı

İş Güvenliğinin Amacı İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, Üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının […]

Genel, İş Güvenliği

İş Kazalarına karşı alınacak önlemler

İş Kazalarına karşı alınacak önlemler İş kazalarının birçok nedeni olmakla birlikte bu nedenlerin başında işçilerin yaptıkları işle ilgili eğitimsizlikleri ve dikkatsizlikleri ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamaları gelmektedir. Ülkemizde iş kazalarının oranı gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oran yüksektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2008 yılı verilerine göre 2008 yılında toplam 72963 iş kazası yaşanmıştır. İş kazaları […]

Genel, İş Güvenliği

İş Güvenliği Talimatı

İş Güvenliği Talimatı Risk değerlendirme yöntemleri.MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.   Kapsam   MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.   Dayanak   MADDE 3 – (1) Bu […]

Genel, İş Güvenliği

İş Kazası İstatikleri

İş Kazası İstatikleri Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeni ile ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler çok geniş çapta değişiklikler gösterebilmektedir. İstatistik bilgilerini derleyen kaynaklaraşağıda gösterildiği gibidir: 1- Ulusal istatistik ofisleri 2- Tazminat ajansları 3- Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları 4- İş teftiş kuruluşları 5- Kaza önleme ajansları 1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslar arası […]

Genel, İş Güvenliği

İş Kazaları Nelerdir

İş Kazaları Nelerdir İnsanlığın temel gereksinmelerinin karşılanması için gerekli olan maddi servetlerin yaratılması, üretim etkinliği ile sağlanabilmiştir. Üretimi gerçekleştirebilmek için ise; işyeri, üretim araçları, enerji kaynakları, hammadde ve yardımcı maddeler ile çalışan insana gereksinim bulunmaktadır. Çalışan insanın işyerinde üretim araçlarını kullanarak bir görev yapması, bir üretimi gerçekleştirmesi sırasında çeşitli etmenlerle karşı karşıya bulunması, meslek hastalıklarına […]

Genel, İş Güvenliği

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı – Eğitim kurumları tarafından düzenlenen (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumlarına katıldıklarını belgeleyen ve Genel Müdürlükçe yaptırılan (C) sınıfı  iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara, – İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış mühendis veya teknik elemanlardan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının […]

Genel, İş Güvenliği

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı – İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 yıl teftiş yapmış iş müfettişlerin istekleri halinde,- Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 8 yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının istekleri halinde, – (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 5 yıl […]

Genel, İş Güvenliği

İş Güvenliği Kuralları

İş Güvenliği Kuralları  1- İşyerinde uyulması gereken kurallar, çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, yangınları, can ve mal kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Tüm çalışanlar kendisinin ve çalışma arkadaşlarının can güvenliğini tehlikeye sokmamak için bu kurallara uyacaktır.2- Çalışma sahasındaki tüm iş güvenliği ikaz levhalarına ve işaretlerine riayet edilecektir.3- Kurallara uymayanlar ikaz edilecek, tehlikeli durumlar bir üst amire bildirilecektir. 4- […]

Genel, İş Güvenliği