Patlamadan Korunma Dökümanı

PATLAMADAN KORUNMA DOKUMANI

Patlamadan Korunma Dökümanı

Medya organlarında hemen her gün bir işyerinde gerçekleşen patlama veya yangın haberlerini görmekteyiz. Gerek patlama ve gerekse de yangınlar işyerlerinde üretimin kısmen veya tamamen durmasına, çalışanların işini yitirmesine neden olmaktadır. 

Çalışanların ölüm veya yaralanmalarına da neden olan bu olaylar önemli bir ülke sorunudur. Bu bakımdan İSG mevzuatımızda da işyerlerinde olası bir patlamanın/yangının önüne geçebilmek adına ciddi düzenlemeler yapılmıştır. 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile 6331 sayılı yasa kapsamında olan ve herhangi bir bölümünde patlama olasılığı bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

Çalışanların ölüm veya yaralanmalarına da neden olan bu olaylar önemli bir ülke sorunudur. Bu bakımdan İSG mevzuatımızda da işyerlerinde olası bir patlamanın/yangının önüne geçebilmek adına ciddi düzenlemeler yapılmıştır. 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile 6331 sayılı yasa kapsamında olan ve herhangi bir bölümünde patlama olasılığı bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

TS EN 60079-10-1:2009 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler ve TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler göre hesaplama yöntemleri ve bakanlığın istediği Patlamadan Korunma Dokümanı içeriğini hazırlıyoruz.

Patlamadan Korunma Dökümanında, 

– Proses şartları

– Kimyasal Maddelerin Özellikleri

– Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

– Tutuşturucu Kaynaklar

– Havalandırma Özellikleri

– Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması

– Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi

– Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme

– Patlamanın Etkisinin Azaltılması

 

Konu başlıklarını içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmaktadır.

Örnek Patlamadan Korunma Dokümanın İçeriği
Amaç
Tanımlar
Kapsam Dışı Faaliyetler
Sorumluluklar
İlgili Mevzuat ve Standartlar1. Patlama Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
2. Patlamanın Kimyası ve Oluşumu
3. Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Gaz, Toz ve Buharlar
4. Ateşleme Kaynakları
5. Patlamaya Karşı Alınan Önlemler
6. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması
7. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizatlar
8. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Teçhizat Kategorileri
9. Patlama Riski olan Bölge için Risk Değerlendirmesi
10. Patlayıcı Gazların Sınıflandırılmasında EN 60079-10-1 Metodolojisi
11. Patlayıcı Toz Ortamları Sınıflandırılmasında EN 60079-10-2:2009 Standardı
12. Patlayıcı Toz Ortamlarına Yönelik Alan Sınıflandırma Prosedürü
13. Toz Katmanı Tehlikesi
14. Toz Katmanının Sıcak Yüzey Tutuşmasından Dolayı Yangın Riski
15. Ex Donanımına Yön. “Donanım Koruma Düzeylerini” Kap. Alternatif Risk Değ. Yöntemi
16. Patlayıcı Ortam Hesapları
17. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risk. Kor. için Asgari Gerekler
18. Çalışanların Eğitimi
19. Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni

 

EK -1 Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi
EK -2 Patlama Olaylarına Karşı Acil Eylem Planı
EK -3 Risk Analizi
EK -4 Tehlikeli Bölge Çizimleri