Elektrik Tesisatı ve Topraklama Periyodik Ölçüm ve Kontrolü

Elektrik Tesisatı ve Topraklama Periyodik Ölçüm ve Kontrolü

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 – a’ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir.

Yapılacak kontroller;

 • Gözle muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
 • Topraklama ( yayılma ) direncinin ölçülmesi,
 • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Kaçak Akım Koruma düzeninin kontrolü şeklinde sıralanmaktadır.
  Yapılacak kontrollerde Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir. Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içinde denetleme periyotları
  Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl
  Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
  Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : 1 yıl
  Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller : 2 yıl
Sabit olmayan tesisler için
Sabit işletme elemanları : 1 yıl
Yer değiştirebilen işletme elemanları : 6 ay

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı
1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesi.

Tesisin sağlamlığına, toprak yayılma direncinin ( topraklama direnci ) ölçülmesi ile karar verilebilir. Topraklama tesisinin dokunma gerilimi açısından yeterli olup olmadığı, topraklama direnci ölçülmesi ile belirlenemez. Farklı topraklayıcı tipleri ve topraklama düzenleri aynı topraklama direncine sahip olmalarına rağmen dokunma gerilimi veya adım gerilimi bakımından farklı özellikler gösterirler.
Topraklayıcılardan akım geçmesi halinde, toprak içinde oluşan potansiyel dağılımı dokunma gerilimini belirler.

Yasal Dayanak: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Paratoner Topraklama Kontrolü Ölçümü; Türk Standartları Enstitüsü tarafından 04.12.1990 tarihinde yayınlanarak 4.1.1976 gün ve 7/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlükte bulunan TS622; “Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları” madde 2.11.2’ye göre “Muayeneler tercihen 12 ayı geçmeyen sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır. Muayenelerin yapıldığı mevsimin değişmesi için 12 aydan biraz kısa bir aralığın seçilmesi faydalı olabilir.”

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Teknik Şartnameler, Bölüm 7, Yapı işleri Genel Teknik Şartnamesi madde 47.15.1’e göre yıldırımdan korunma tesisatlarının her çeşidinin bakımı periyodik olarak yılda bir kere yapılacaktır.” Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’e göre de paratoner topraklama ölçümü bakımlarının yapılması zorunludur.

Can ve mal güvenliğiniz için paratoner bakımlarının ve topraklama ölçümlerinin, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda yapılmasını ÖNEMLE ÖNERİRİZ.

Paratoner Bakımı Esnasında Yapılan İşler

Radyoaktif paratoner başlığı sinyal testi radyasyon ölçüm cihazı NEB-211 ile yapılır.

Aktif paratoner markasına göre test edilebilir özellikte ise başlık testi yapılır.

Radyoaktif ve aktif paratoner tesisatları fiziki muayeneleri yapılarak, TS 622’ye uygun olup olmadığı tespit edilir.

Paratoner topraklama tesisat dirençlerinin ölçülerek, normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Paratoner Tesisatı haricinde; işletme, koruma, ups, trafo vb. noktaların topraklama dirençleri ölçülerek normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

 

Paratoner Bakım Sonrasında Yapılan İşler:

Kontrol sonunda yapılan iş raporlanarak Elektrik Mühendisleri Odası’na üye SMM Belgeli Mühendis tarafından imzalanır.

Ölçüm için kullanılan topraklama cihazının ve radyasyon ölçüm cihazının kalibrasyon belgeleri, yetkili Elektrik Mühendisi’nin SMM belgesi, yapılan işe ait raporlar ve fatura; adresinize gönderilir.

 • Elektrik-Topraklama Ölçümleri ve Teknik Kontrolleri
 • Kuvvetli akım tesisatının ölçüm ve kontrolleri
 • Aydınlatma tesisatının ölçüm ve kontrolleri
 • Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri
 • Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri
 • Elektrik tesisatı uygunluk raporu
 • Gövde koruma topraklaması
 • Pano ve işletme topraklaması
 • Patlayıcı ortam elektrik tesisatının kontrolü