Yangın Eğitim ve Tatbikatı 1

YANGIN EGITIM VE TATBIKATI

Yangın Eğitimi Zorunlu mu?

Yangın söndürme eğitimi, her şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiştir;  sanayi, küçük bir işletme, otelcilik sektörü ya da bir ofis için geçerlidir. .

 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun, yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur. Mevzuat ve cezai müeyyideler, sayfanın altında sunulmuştur, inceleyebilirsiniz…YANGIN EĞİTİMLERİMİZ:6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır. İSTANBUL VİZYON Yangın Eğitim Merkezi, firma profilinizi inceler, yasa ve yönetmeliklere olan yükümlülüğünüzü değerlendirir, firmanıza en küçük detayına kadar hizmeti ve süreci raporlandırır. Eğitimler itfaiye ve Silahlı Kuvvetlerde senelerce çalışmış kadrolu uzmanlarımızın gözetiminde verilir. Eğitim süreci içinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da ayrıca müdahil olur ve teorik bilgilerin yanı sıra yasa ve yönetmelikten gelen yükümlülükleri öğretir.Eğitimlerimiz temel ve genel olmak üzere iki farklı programda ele alınır. Acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir. Genel başlığındaki eğitim ise genellikle işyerinde verilir ve işyerindeki beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir.YANGIN MEVZUATI VE CEZALAR:6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

  Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

   

  MADDE 11 – (1) İşveren;

  1. c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

  ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

   

   

  Teftiş ve idari Yaptırımlar

  İdari para cezaları ve uygulanması

  MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;

  1. d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için Binikiyüzotuzüç Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda (1.233,00-TL) idari para cezası verilir.

  2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Tablosunu indirmek için tıklayınız.

  Eğitim Programı

  Amaç

  Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek, Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

   

  Kapsam  

  TEORİK olarak; Yangın Senaryosunun Hazırlanması, Müdahale Ekiplerin planlanması, Emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır. Teorik eğitimin ardından UYGULAMALI tatbikatlar yapılır.

  Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur

  Eğitime Katılacaklar

  Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri

  Verilecek Sertifika 

  Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

  Eğitim Sonrası Kazanımlar 

  Temel yangın eğitimi almış her birey;

  • Yanma ve yangını bilir,
  • Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
  • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır
  • Algılama sistemlerini bilir,
  • Sabit söndürme sistemlerini bilir,
  • Yanmanın oluşumunu bilir,
  • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
  • Söndürme maddelerini bilir,
  • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
  • Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
  • İşletme toplanma bölgesini bilir,
  • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
  • Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir,
  • Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
  • Nasıl yardım çağıracağını bilir,
  • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
  • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi,  ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
  • Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatır,
  • Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
  • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
  • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

  Uygulama

  • Seyyar Yangın söndürme sistemlerinin kullanılması
  • Yangın hortumlarının kullanılması
  • Yangın kaza raporu hazırlanması
  • Yangın Tatbikat Raporlarının hazırlanması

   

  Eğitim Materyali

  10 kişilik YANGIN TATBİKATI  İÇİN GEREKLİ  MALZEMELER:

  1.)  Tahliye tatbikatı için güvenli bölgenin tespiti

  2.)  Yangın tatbikatı için 10 lt. Mazot, 5 lt. Benzin, 20kg katı yanıcı (Odun, Palet, Kasa vb),

  3.)  2 Adet 6 kg lık  KKT (yangın söndürücü), 2 Adet 6 kg lık  Köpüklü (yangın söndürücü) ve 2 adet de 6 Kg lık Karbondioksitli  Portatif Yangın Söndürme tüpü olacak

  4.) Meşale için min1.5mt uzunlukta sopa ve bir miktar üstupi, 1 adet 1 litrelik maşraba

  5.) Sıvı yangını için 1.10cm x 1.10cm. genişlikte ve 20-30cm  derinlikte sızdırmaz metal tava bulundurulması,

  Katılımcıların yangına ilk müdahale konusunda beceri edinmesidir.

   

   

  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 27/11/2007 – 2007/12937

   

  YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU

  Madde 124- (1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.

   

  DENETİM

  Madde 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:

  1. a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.
  2. b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.

   

  ONİKİNCİ KISIM: 

  SON HÜKÜMLER  

  (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır. (Madde 168)

  (1) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 169)

  (2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.

  ________________________________________

  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Tarih: 18/06/2013 – Numarası: 28681

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü

   

  İşverenin yükümlülükleri

  MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

  1. d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

  MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  1. a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  2. b) Yangınla mücadele,

  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  Tatbikat

  MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

  (2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

  (3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

  MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir