Yangın Risk Analizi

YANGIN RISK ANALIZI

Yangın Risk Analizi

 1. Yangın Risk Analizi
  İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir. Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını en güvenilir şekilde yapmaktayız ve hazırlanan bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak olan raporları riskin olduğu bölgedeki çalışan kişilerin toplam mevcuduna göre belirlemekteyiz. Yangın risk değerlendirmeleri ve bu konudaki icra edilecek uygulamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli 1. Sınıf Yangın Eğitimcisi sertifikalı uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.
 2. Yangın Risk Analizinin İşletme Üzerindeki Pozitif Etkileri
  Yangının çıkış yeri ve nedeni, cinsi ve özelliklerinin neler olduğunun belirlenmesi,
  Mevcut işletmenin bünyesinde veya çevresinde çıkabilecek muhtemel yangın çeşitlerinin belirlenmesi,
  Oluşan yangınların can ve mala verebileceği zararların tespiti,
  Yangın olaylarının vuku bulması halinde ortaya çıkaracağı maddi zararların belirlenmesi,
  Yangın ortaya çıkaracak risk faktörlerinin minimum seviyeye çekilmesi ve bunun için gereken tedbirlerin önceden alınması,
  İşletmede yangına karşı önceden alınacak gerçek önleyici tedbirlerle meydana gelecek ekonomik zararların minimum düzeyde tutulacağının belirlenmesi,
  İşletme üretiminde arzu edilen kalite ve veriminin sağlanması,
  Belirlenen yasalara ve kanunlara uygunluğunun belirlenmesi,
  İşletmede zaman zaman yapılacak olan tetkik ve kontroller sayesinde pozitif geri dönüşün olacağının bilinmesi,
  Oluşturulacak bir risk dosyası içerisinde işletmeye tespit edilen tüm risk faktörlerinin çekilmiş ve tespit edilmiş görsel efektlerinin muhafaza edilmesi.
 1. Yangın Risk Analizinin İcra Edilmesi
  Yangın risk analizi sürekli takip ve devamlılık isteyen risk faktörlerini önleyici hatta sıfır seviyesine indirgeyen bir rapordur. Bunun takibi ve kontrolü bir program dahilinde yapılmadığı zaman istenmeyen riskler her zaman artarak karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle istenmeye olumsuzlukların meydana gelmemesi için çalıştığım işletme ya da bulunduğumuz binada ayda 1-2 gün yapılacak Yangın risk analizi sayesinde, işletmenin yangın riski arzu edilen en alt düzeyde tutacaktır.
 2. Yangın Güvenli ve Yangınla Mücadelede Risk Teşkil Eden Faktörler
  Bina yangınlarından korunma yönetmeliği esaslarına uygun olarak Öncü Yangın Ekiplerinin (Söndürme, Kurtarma, Koruma, İlkyardım) görevleri, yetki ve sorumlulukları,
  İşletmenin, binanın veya bölümlerin hangi yangın sınıfı tehlikesi ile karşı karşıya oldukları,
  İşletme bünyesinde uygulanan yasaklar ve bunların ikaz ve uyarı levhaları,
  Antrepo, açık ve kapalı depo, yük indirme ve yükleme yerlerindeki malzemelerin yangın önlemleri,
  İşletmenin ve binaların yerleşim alanları ile bunların birbirlerine bağlı ulaşım yerleri,
  Olası bir yangın anında İşletmenin yakınındaki diğer işletme ve binalarla ve şehir itfaiyesi ile olan ikili yardımlaşma ilişkileri ve işbirliği yapabilmelerini sağlayan ikili protokolleri,
  Kapalı alanlarda duman ve zehirli gazları tahliye amacı ile kullanılan manuel ve otomatik havalandırma sistemlerinin kullanılması,
  Acil durumlarda kaçış yönlerine gösteren şarjlı bataryalı ışıklı veya fosforik ‘’EXIT’’ veya ‘’ACİL ÇIKIŞ’’ levha veya tabelaların ve yangın merdivenleri ile yangın kapılarının durumları,
  Komşu tesis veya binalardan gerek duyulduğunda irtibata geçilmesi için gerekli olan güvenlik ilişkileri,
  Açık ve kapalı otoparklar,
  Jeneratör ve jeneratör yakıt depoları, trafo, elektrik dağıtım odaları, kompansatörler, panolar ve elektrik tesisatları,
  Fueloil, doğalgaz kazan daireleri ve yakıt depoları,
  Personel yemekhanesi yemek pişirme yerleri, çay ocakları ile kullanılan doğalgaz, LPG veya fueloil depoları ile bunlara ait tesisatlar,
  Bina iç ve dış aydınlatma sistemleri,
  UPS, Network sistem, Bilgi işlem odaları bunlara bağlı güç kaynakları,
  Açık ve kapalı tek giriş veya çok katlı otoparklar, yükleme forkliftleri, transpaletler, akü şarj dolum üniteleri (şarjhane),
  Bina paratoner, topraklama sistemi,
  Açık ve kapalı alanlarda bulunan bağımsız yakıt depolama tankları,
  Basınçlı kapların bulunduğu depolama tankları ve tesisatları,
  Parlayıcı, harlayıcı, kolay alev alabilir kendinden tutuşabilir kimyasal sıvı ve gazlar,
  Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin durumları (gazlı, kuru kimyasal, köpüklü, sulu, karbondioksitli)
  Su depoları ve kaynakları, yangın pompaları ve yangın duvar vanaları ile hidrant sistemi,
  Taşınabilir portatif yangın söndürme sistemlerinin durumları,
  Acil durumlarda (deprem, sel, erozyon, yangın vb. doğal afetler) kullanılacak söndürme, kurtarma, ilk yardım vb) teçhizat, araç ve gereçlerin durumları,
  Üretim sonrası ve öncesi mevcut malzemelerin, hazırlanması, montajı, yükleme ve boşaltma alanları,
  Personel eğitim ve toplantı merkezleri,
  Acil durumda personelin güvenli toplanacağı toplanma alanı.
 3. TehlikelKimyasal ve Biyolojik Malzemeler ile Bunların Yangın ile Mücadele Esasları

Boyahane ve cilalama atölyelerindeki boyalar, cila malzemeleri,
Laboratuvarlarda bulunan kimyasal katı sıvı ve gaz halindeki malzemeler,
İşletmenin özelliğine göre mevcut kimyasallarının değerlendirilmesi,
Tehlike arz eden kimyasalların semboller ile belirlenmesi, gerekli emniyet önlemlerinin belirlenmesi,
Üretimde ve işletmede kullanılan kimyasallar,
Hammadde depolarında bulunan katı, sıvı ve gaz kimyasallar,
Varsa tesis dışındaki kimyasalların konumu,
NBC (Nükleer-Kimyasal-Biyolojik) unsurlarına karşı alınması gereken önlemler ve bu tür malzemelerle mücadele eden mücadele personelinin fiziki durumları,
Tehlikeli ve kimyasal malzemelerle mücadelede kullanılan kişisel koruyucu teçhizat ve malzemeler.

6. İlgili Mevzuat

– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
– Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
– İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
– Sivil Savunma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler