Blog

27 Ekim 2015

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

 • MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırmaçalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir.

  Kapsam

  MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve işyerlerinde uygulanır.

  Dayanak

  MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik;

  1. a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılıİşSağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,
  2. b) 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı, 25/6/1991 tarihli ve 91/382/EEC sayılıAvrupa Konseyi Direktifleri ile 27/3/2003 tarihli ve 2003/18/EC sayılıve 30/11/2009 tarihli ve 2009/148/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak

  hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Asbest:

  1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,

  2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,

  3) Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5,

  4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0,

  5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,

  6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6

  lifli silikatları,

  1. b) Asbest sökümçalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programınıtamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı,
  2. c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanmasıaşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programınıbitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi,

  ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  1. d) Genel Müdürlük:İşSağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
  2. e)İSGÜM:İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü,
  3. f) Zaman AğırlıklıOrtalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göreölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Kullanım yasağı

  MADDE 5  (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur.

  1. a) Asbestin her türününçıkarılması, işlenmesi, satılmasıve ithalatı,
  2. b) Asbest içeren her türlüürünün ithalatıve satılması,
  3. c) Asbestürünlerinin veya asbest ilave edilmişürünlerin üretimi ve işlenmesi

  yasaktır.

  Risk değerlendirmesi

  MADDE 6  (1) İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

  (2) Risk değerlendirmesi yapılırken çalışanlar veya temsilcilerinin görüşleri alınır.

  (3) Risk değerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır değerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde;

  1. a) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ileçalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde,
  2. b) Asbest liflerinin sıkışekilde bağlıolduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan uzaklaştırılmasıişlerinde,
  3. c)İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,

  ç) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde,

  bu Yönetmeliğin 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci madde hükümleri uygulanmayabilir.

  (4) Gerek görüldüğünde ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan farklı asbestli malzeme ile karşılaşılması durumunda risk değerlendirmesi yeniden yapılır.

  Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

  MADDE 7  (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı,İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  (2) İşveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini 8 inci maddede belirtilen uzman nezaretinde ve yine aynı maddede belirtilen çalışanlarca yapılmasını sağlar.

  (3) Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun 11 inci maddede belirtilen sınır değeri aşabileceği söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; çalışanların korunması için işveren,özellikle aşağıda belirtilen önlemleri alır.

  1. a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bunlarıkullanacakçalışanların veçalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların kullanılmasını sağlar.
  2. b) Sınır değerin aşılmasıihtimali olan yerlere uyarılevhalarının konulmasını sağlar.
  3. c) Asbest veya asbestli malzemedençıkan tozun, tesis veyaçalışma alanı dışına yayılmasını önler.

  (4) Bu maddede belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak önlemler hususunda çalışanlar veya temsilcilerini bilgilendirir ve onların görüşlerini alır.

  Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler

  MADDE 8  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanıtarafından yapılır.

  (2) Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim belgesine sahip olanlardan 19 uncu maddede bahsi geçen kurs bitirme belgesi istenmez.

  (3) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu iş için ayrıca mesleki eğitim belgesi istenmez.

  Bildirim ve iş planı

  MADDE 9  (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

  1. a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;

  1) İşyerinin ticari unvanı ve adresi,

  2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,

  3) Yapılacak işler ve işlemler,

  4) Çalışan sayısı,

  5) İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,

  6) Asbest söküm uzmanı belgesi,

  7) Asbest söküm çalışanı belgesi.

  (2) İş planında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk değerlendirmesi çerçevesinde işyerinde alınacak önlemler belirtilir. Bu planda özellikle;

  1. a)İşinçeşidi ve tahmini süresi,
  2. b)İşin yürütüleceği yer,
  3. c) Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metot,

  ç) Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri,

  1. d)İşi yapanların korunmalarıve arındırılmaları,
  2. e)İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması,
  3. f) Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluşturmadığıhaller dışında, yıkıma başlanmadanönce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzaklaştırılması işlemlerine ilişkin hususlar yer alır.

  (3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar.

  (4) Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

  (5) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir.

  Asbest ölçümleri

  MADDE 10  (1) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmişlaboratuvarlarca aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

  1. a)İşe başlamadanönce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11 inci maddede belirtilen sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır.
  2. b)Ölçüm için kullanılan numune alma metodu,çalışanların asbest ve/veya asbestli malzemeden kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek şekilde uygulanır ve numune alan kişinin korunması için de gerekli önlemler alınır.
  3. c) Numune alma yerleri belirlenirkençalışanların ve/veyaçalışan temsilcilerinin de görüşleri alınır.

  ç) Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları tarafından alınır. Alınan numunelerin analizi, (e) bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.

  1. d) Numune alma süresi,ölçüm veya zaman ağırlıklıhesaplama ile sekiz saatlik çalışma süresinde (bir vardiya)çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.
  2. e) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya SağlıkÖrgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçlarıveren başka bir metotla yapılır.

  (2) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.

  Sınır değer

  MADDE 11  (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar.

  Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi

  MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu malzemelerden çıkan toza maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının 11 inci maddede belirtilen sınır değeri aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınır:

  1. a) Bu Yönetmelik kapsamına girençalışmalar mümkün olan en az sayıdaçalışan ile yapılır.
  2. b)Çalışma sistemi, asbest tozuçıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır.
  3. c) Asbeste maruziyet riski olançalışmaların yapıldığıyerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır.

  ç) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır.

  1. d) Asbest içeren atıklar derhal toplanarakÇevre veŞehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilir.

  Sınır değerin aşılması

  MADDE 13  (1) 11 inci maddede verilen sınır değerin aşılması halinde;

  1. a) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için derhal gerekliönlemler alınır.Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılamaz.
  2. b) Alınanönlemlerin yeterli olup olmadığınıbelirlemek için ortam havasında tekrar asbest konsantrasyonuölçümü yapılır.
  3. c) Maruziyetin diğerönlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığıve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz edemez, her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden belirlenir ve bu süre kesinlikle aşılamaz. Koruyucu kullanılarak yapılançalışma süresince, fiziki şartlar, iklim şartları ve çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak uygun dinlenme araları

  Genel önlemler

  MADDE 14  (1) Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdaki önlemler alınır.

  1. a) Asbest olduğu belirlenençalışma alanlarında;

  1) Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur.

  2) Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir.

  3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir.

  4) Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir.

  1. b) Asbestleçalışılan işyerlerinde;

  1) Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım verilir.

  2) Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler işyerinde veya temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır.

  3) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir.

  4) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanır.

  5) Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler için çalışanlara herhangi bir mali yük getirilemez.

  Çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi

  MADDE 15  (1) İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalışanına, işyerinde diğerçalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilir.

  1. a) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri,
  2. b) Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılmasıgerekenölçümler,
  3. c) Sigara içilmemesi de dahil uyulmasıgereken hijyen kuralları,

  ç) Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler,

  1. d) Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmışözelönlemler.

  (2) Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak;

  1. a)Çalışan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonuölçüm sonuçları hakkında bilgi verilir ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır.
  2. b) 11 inci maddede belirtilen sınır değerin aşıldığıhallerde,çalışanlar ve temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilir, nedenleri bildirilir ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunulur. Acil bir durumda alınan önlemlerçalışan ve temsilcilerine bildirilir.

  Sağlık gözetimi

  MADDE 16  (1) Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur.

  1. a) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin,önce işyeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir ve Ek-I’de belirtildiğişekilde, özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre 2 yılı aşamaz.
  2. b) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre,çalışanın asbeste maruz kalacağıişlerde çalıştırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunur.
  3. c)Çalışanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılmasıgereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.

  ç) Çalışan ve/veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

  Kayıtların tutulması

  MADDE 17  (1) Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunlarısaklamakla yükümlüdürler:

  1. a) Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alanların yaptıklarıişleri,çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar. İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşlar talep etmeleri halinde bu kayıtları  Çalışanlar kendilerine ait kayıtların birörneğini alabilirler. Çalışan ve/veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.
  2. b) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır.
  3. c)İşyerininçalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir.

  ç) İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

  Asbestoz ve mezotelyoma kayıtları

  MADDE 18  (1) Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar bu Kurum tarafından tutulur.

  Eğitim programları

  MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, usul ve esasları ile asbest söküm uzmanının nitelikleri, Tozla Mücadele Yönetmeliğinde düzenlenen Tozla Mücadele Komisyonunun önerileri de gözönünde bulundurularak Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır.

  (2) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür.

  (3) Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkça işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, asbest söküm uzmanlarıtarafından verilir.

  (4) Eğitimleri veren kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapılarak başarılı olan katılımcılara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Uygulama esasları

  MADDE 20  (1) Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla tebliğ çıkarabilir.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 21  (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Belge düzenleme

  GEÇİCİ MADDE 1  (1) Asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren belge, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası yürürlüğe girene kadar geçen sürede uygun araç gereçle donatılmışlaboratuvarlarca düzenlenerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

  Asbestin laboratuvarlarca ölçümü

  GEÇİCİ MADDE 2  (1) 10 uncu maddenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 21 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 22  (1) Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 9 uncu maddesinin dördüncüfıkrasıile 10 uncu maddesi yayımı tarihinden 1 yıl sonra,
  2. b) 19 uncu maddesi yayımıtarihinden 6 ay sonra,
  3. c) Diğer hükümleri yayımıtarihinde

  yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 23  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

   

  EK – I

  (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır:

  1. a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir.

  1) Asbestoz

  2) Mezotelyoma

  3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom)

  4) Mide-bağırsak kanseri

  1. b)İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalançalışanların her birinin maruz kalma durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür.
  2. c)Çalışanların sağlık muayeneleri, işsağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılır ve en az aşağıdaki hususları içerir.

  1) Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması,

  2) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini,

  3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi,

  4) 35×35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi,

  5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı).

  ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum saptandığında, hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgi verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir.

  1. d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak herçalışanın kişisel sağlık kaydıtutulur ve güncellenir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanır.
  2. e)İşyeri hekimi, işsağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bilgisayarlı tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir.

Ekinoks Osgb

Genel, İş Güvenliği ,