Blog

23 Mart 2015

Eğitim ve Bilgilendirme Hizmetleri

Eğitim ve Bilgilendirme

 

Çalışanlara verilmesi gereken eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Mesleki Eğitim olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz.

İşyerinin tehlike sınıfına veya çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işyerlerinde işverenler; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitimle ilgili ayrıntılı düzenleme Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

  • Mesleki Eğitim:

Mesleki eğitim tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlar için zorunlu olup, mesleki eğitimle ilgili ayrıntılı düzenleme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’te yapılmış, ayrıca çalışanların mesleki eğitim alması zorunlu olan işler Yönetmelik ekinde belirtilmiştir..

 

Çalışanların Bilgilendirilmesi Konusunda İşverenin Genel Yükümlülükleri:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca;

İşveren; işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak;

– İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler,

– Çalışanların kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumlulukları,

– İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler,

konularında bilgilendirmek zorundadır.

 

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına

katkıda bulunulması amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti

kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak

onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin

onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil

durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu

ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi,

iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına

alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe

giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık

dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş

Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri

alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden,

sorumludurlar.

 

 

Uzmanlarımızdan Detaylı Bilgi ve Teklif Almak İçin Bize Ulaşın;

http://www.ekinoksosgb.com

Tel:  0216 574 65 05

 

Genel, Hizmetlerimiz , , ,

Leave a Reply